Pridaj hodnotenie:

Oprávnenia súborov a adresárov

Vlastník súboru alebo adresára

Každý súbor a adresár (priečinok) v linuxe má pridelené 3 typy vlastníkov.

Používateľ: Je to majiteľ súboru. Používateľ, ktorý súbor vytvoril, alebo nahral na FTP. Často sa označuje aj ako majiteľ súboru.

Skupina: Skupina môže obsahovať viacero používateľov. Všetci používatelia, ktorí patria do jednej skupiny budú mať práva nastavené pre danú skupinu.

Ostatní: Toto sú práva pre každého ďalšieho používateľa, ktorý má prístup ku súboru, tzn. Súbor ani nevytvoril, a ani nepatrí do skupiny ktorá vlastní súbor, ale napriek tomu má povolený prístup k tomuto súboru.

Oprávnenia

Každý súbor a priečinok má 3 oprávnenia pridelené pre každého z troch vlastníkov spomenutých vyššie.

Čítanie (read - r): Umožňuje iba čítanie obsahu súboru alebo priečinka.

Zapisovanie (write - w): Toto oprávnenie dáva prístup k úprave obsahu súboru. Oprávnenie zapisovania pre adresár dáva právo pridať, vymazať alebo premenovať súbory v danom priečinku.

Spustenie (execute - x): Vo Windowse súbor, ktorý sa dá spustiť má väčšinou koncovku ".exe". V Linuxe sa nedá súbor spustiť, kým daný používateľ nemá právo na spustenie (x).

Príklad:

rwxrw-r-- (764)
  • Prvá časť (rwx) znamená, že používateľ, ktorý súbor vytvoril, ho môže čítať, zapisovať do neho a aj ho spúštať.
  • Druhá časť (rw-) znamená, že skupina, ktorej je súbor pridelený, môže súbor čítať a zapisovať do neho, ale nemôže ho spúšťať.
  • Posledná časť (r--) znamená, že všetci ostatní používatelia môžu súbor iba čítať, ale nemôžu do neho zapisovať a ani ho spúšťať.

Úprava práv súborov cez WebFTP

Práva súborov sa dajú jednoducho zmeniť aj prostredíctvom WebFTP.

Vo Webadmine vo Vašej doméne prejdite do WebFTP.

Prístup do WebFTP

Na obrázku nižšie môžete vidieť práva jednotlivých súborov, ktoré viete zmeniť po kliknutí na kokrétny zápis práv.

Úprava práv súborov cez WebFTP

Po kliknutí na konkrétny zápis práv vyskočí okno (obrázok nižšie), v ktorom môžete jednoducho zmeniť práva súboru.

Zmena práv súborov

Úprava práv súborov pomocou príkazu chmod

Pre zmenu práv súborov a priečinkov používame príkaz ‚chmod‘ čo znamená ‚change mode‘ (zmena módu)

chmod práva súbor

Sú dva spôsoby ako sa dá tento príkaz použiť:

  1. Absolútny mód
  2. Symbolický mód

Absolútny (číselný) mód

V tomto móde nie sú práva reprezentované ako písmená, ale ako trojciferné číslo. Toto číslo je vyjadrené v osmičkovej číselnej sústave, preto je v niektorých programovacích jazykoch vyjadrené s nulou na začiatku, napríklad 0764. Je to to isté ako 764.

Tabuľka nižšie obsahuje všetky možné kombinácie oprávnení a pridelené číslo:

ČísloOprávneniaSymbol
0Žiadne oprávnenia---
1Spustenie--x
2Zápis-w-
3Spustenie + zápis-wx
4Čítanier--
5Spustenie + čítanier-x
6Zápis + čítanierw-
7Spustenie + zápis + čítanierwx

Symbolický mód

V absolútnom móde sa menia oprávnenia pre všetkých troch používateľov. V symbolickom móde môžeme meniť oprávnenia pre každého používateľa zvlášť. Pre zmeny oprávnení používame matematické znaky.

OperátorPopis
+Pridá oprávnenie
-Odoberie oprávnenie
=Nastaví vymenované oprávnenia

 

Skratky používateľov
uPoužívateľ/majiteľ
gSkupina
oOstatní
aVšetko

Príklad:

chmod o+x index.php

Tento príkaz pridá pre ostatných používateľov oprávnenie na spúšťanie súboru index.php.

Zmena majiteľa a skupiny súboru

Pre zmenu majiteľa súboru používame príkaz:

chown používateľ

Ak chceme zmeniť majiteľa aj skupinu používame príkaz:

chown používateľ:skupina súbor

Príklad:

chown root:root-group index.php

Tento príkaz zmení majiteľa súboru index.php na root a skupinu súboru na root-group.

V prípade, že chceme zmeniť iba skupinu, použijeme príkaz:

chgrp skupina súbor

Defaultné oprávnenia súborov a adresárov v HostCreators

Každý web je spúšťaný pod užívateľom a skupinou definovanými v hostingovom balíčku. Pod týmto istým užívateľom je spúšťaný aj PHP proces, ktorý tak preberá oprávnenia z hostingového balíka. A keďže má každý hostingový balík samostatnú skupinu a užívateľa, nedokáže prečítať žiadne "cudzie" súbory z iných hostingových balíkov.

Každý jeden adresár, alebo súbor, ktorý je vytvorený buď cez WebFTP, FTP alebo SSH má tiež tohto istého vlastníka a skupinu. Oprávnenia sú automaticky nastavované nasledovne:

  • adresáre: 770 (rwxrwx---) - užívateľ aj skupina má plné práva pre adresár, ostatní užívatelia žiadne
  • súbory: 660 (rw-rw----) - užívateľ aj skupina má právo čítania a zápisu, ostatní užívatelia žiadne