HostCreators

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosti WebCreators, s.r.o., IČO: 45329702, so sídlom: Československej armády 1617/24, 974 01  Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17533/S

Úvodné ustanovenia

1.1.

Spoločnosť WebCreators, s.r.o., so sídlom: Československej armády 1617/24, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17533/S (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 45329702, DIČ: 2022944671, IČ DPH: SK2022944671, kontaktný e-mail: info@hostcreators.sk, kontaktné telefónne číslo: +421-903-904677, je poskytovateľom služieb webhostingu, elektronickej pošty, registrácie internetových domén, virtuálnych serverov, on-line marketingu, webdizajnu, tvorby webových stránok a aplikácií a ďalších súvisiacich služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

 

1.2.

Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a objednávateľa služieb (ďalej len „Užívateľ“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom. 

 

1.3.

Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

 

1.4.

Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

 

1.5.

Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Popis služieb

2.1.

 Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri Poskytovateľa. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla aj služba „Elektronickej pošty“. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne.

 

2.2.

Služba „Elektronickej pošty“ je služba spočívajúca v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet e-mailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3,IMAP alebo SMTP. 

 

2.3.

Službou „Registrácia domény“ sa rozumie služba Poskytovateľa ako autorizovaného registrátora spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu držby doménového mena druhej alebo tretej úrovne (ďalej len ako „doména“) pre Užívateľa a to ako: 

registrácia domény v mene a na účet Užívateľa alebo

registrácia domény v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa, podľa príslušných aplikovateľných pravidiel a podmienok registračnej autority generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne (ďalej len „správca domény“ a „pravidlá správcu domény“). Držbou domény sa rozumie oprávnená držba domény podľa pravidiel správcu domény. Prednostným užívacím právom pre Užívateľa k doméne sa rozumie právo užívať doménu na základe zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom spôsobom podľa týchto VOP a pravidiel správcu domény, kde Poskytovateľ je držiteľom dojednanej domény a Užívateľ má prednostné právo, spočívajúce najmä v práve dávať Poskytovateľovi pokyny na nakladanie s doménou, prevádzkovať webové stránky na doméne, určiť smerovanie domény na menné servery, požiadať o prevod domény na Užívateľa alebo tretiu osobu a povinnosť platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie Služby. Prednostné užívacie právo pre Užívateľa k doméne môže Poskytovateľ zriadiť len v prípade, že to pripúšťajú pravidlá správcu domény.

 

2.5.

„Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä služby prenájmu či prevádzkovania virtuálneho servera, presmerovanie domény, shell konto, administrácia Užívateľovi poskytovaných Služieb ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri.

 

2.6.

Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

Definícia pojmov

3.1. 

Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa. 

Zmluva o dielo, servisná zmluva, zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb webhostingu, registrácie domén a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.

Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Užívateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.

 

3.2. 

VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1). 

 

3.3.

Poskytovateľom je Spoločnosť WebCreators, s.r.o., so sídlom: Československej armády 1617/24, 974 01  Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17533/S, IČO: 45329702, DIČ: 2022944671, IČ DPH: SK2022944671.

 

3.4. 

Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom. Ak takáto fyzická osoba vykonáva činnosť majúcu charakter obchodnej alebo podnikateľskej činnosti bez príslušného (napr. živnostenského) oprávnenia na podnikanie, nepovažuje sa za spotrebiteľa. Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba nemá oprávnenie na podnikanie. 

 

3.5 

Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

3.6.

“World wide web", „web“ alebo "www" sa rozumie distribuovaný multimediálny hypertextový systém umožňujúci pohyb po zdrojoch v Internete. Ak má Užívateľ registrovanú doménu 2. úrovne, www adresa je v tvare virtuálneho www servera: „www.názovdomény.sk“. Ak má Užívateľ registrovanú doménu 3. úrovne, www adresa je v tvare virtuálneho www servera: „www.názovdomény.co.uk“.

 

3.7. 

Internet je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.

 

3.8. 

Neobmedzeným diskovým priestorom sa rozumie diskový priestor s kapacitou (maximálnou hranicou obsadenia) zodpovedajúcou bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie môže Poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zvýšenie diskovej kapacity pre Užívateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.

 

3.9. 

Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu e-mailových schránok.

 

3.10. 

Neobmedzeným dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu v držbe alebo užívaní Užívateľa zo siete Internet alebo z domény v držbe alebo užívaní Užívateľa smerom do siete Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.

 

3.11.

Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.

 

3.12. 

Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

 

3.13. 

Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ sa Služba neposkytuje podľa bodu 3.12, druhá veta, bezplatne. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH i vrátane DPH za mernú jednotku a za príslušné časové obdobie.

 

3.14. 

Aktivácia Služby označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Služby.

 

3.15. 

Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

 

3.16.

Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

 

3.17. 

Helpdesk označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania. Helpdesk je Užívateľom dostupný e-mailom na adrese helpdesk@hostcreators.sk, telefonicky na tel. č. +421-903-904677 alebo prostredníctvom on-line chatu na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ môže Užívateľom sprístupniť služby Helpdesku i iným technicky použiteľným spôsobom.

 

3.18

Administračné rozhranie Služby je užívateľské webové rozhranie sprístupnené Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet na webovom sídle Poskytovateľa v časti „Webadmin“ (https://www.hostcreators.sk/admin) pre služby poskytované Poskytovateľom.

 

3.19

GDPR: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskej únie.

Voľba práva, riešenie sporov

4.1.

Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených týmito VOP, Cenníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4.2.

Zmluva môže byť uzatvorená na diaľku vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe zálohovej (proforma) faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby. 

 

4.3. 

Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

 

4.4. 

Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku.

 

4.5.

Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi diskový priestor na umiestnenie a prevádzkovanie webovej stránky, prevádzkovanie servera elektronickej pošty, registrácia domény druhej alebo tretej úrovne u správcu domény v mene a na účet Užívateľa alebo v mene Poskytovateľa, na účet Užívateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

 

4.6.

Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

 

4.7.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

 

4.8.

Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, možno opraviť kliknutím na príslušné pole v Objednávke, v ktorom Užívateľ vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie. Po odoslaní Objednávky sa zobrazí kompletná Objednávka s vyplnenými dátami na účely kontroly, v ktorej Užívateľ môže rovnako opraviť prípadné chybné údaje. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla chybou pri zadávaní dát (údajov) zo strany Užívateľa. 

Obsah služby „Webhosting“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1.

Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoje servery a programové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v Zmluve. Server Poskytovateľa je umiestnený v housingovom centre tretej osoby ako subdodávateľa Poskytovateľa.

 

5.2.

V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ povinný najmä: 

⦁ zabezpečovať funkčnosť servera;

⦁ pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera;

⦁ vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní Služby;

⦁ vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej Služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera (ďalej len „odstávka Služby“);

⦁ vopred informovať o plánovanej odstávke Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;

⦁ plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP;

⦁ oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach Poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

⦁ poskytovať Užívateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom helpdesku.

 

5.3.

V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä: 

⦁ dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;

⦁ odstrániť zo svojich zariadení všetky údaje, informácie a dáta týkajúce sa Užívateľa a Užívateľovej domény, pokiaľ Užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;

⦁ dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru pre Užívateľa, prenosové rýchlosti pre Užívateľa alebo iné činnosti Užívateľa na zariadeniach Poskytovateľa na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou Užívateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení Poskytovateľa, jeho subdodávateľov alebo činností ostatných užívateľov;

⦁ uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu so súhlasom a v súčinnosti pôvodného a nového Užívateľa až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Poskytovateľovi. Na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Užívateľ právny nárok;

⦁ zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany Užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane Užívateľa alebo pokiaľ Užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany Služby požiadal;

⦁ zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

⦁ vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

⦁ vyfakturovať dodatočne rozdiel sumy pri zvýšení webhostingového programu a to do konca aktuálneho zúčtovacieho obdobia.

⦁ informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam) a Užívateľ uzatvorením zmluvy dáva súhlas s ich zasielaním ;

⦁ jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní Služby;

⦁ v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

⦁ odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore, odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.

 

5.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktoré môžu vzniknúť Užívateľovi postupom podľa tohto bodu VOP.

Obsah služby „Registrácia domény“ druhej alebo tretej úrovne

6.1.

Poskytovateľ zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku voľnej domény bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Užívateľa alebo na strane tretej osoby. Prekážkou na strane tretej osoby sa rozumie najmä vlastníctvo ochrannej známky treťou osobou zhodnej alebo zameniteľnej s registrovanou doménou, zhodnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena alebo názvu tretej osoby s registrovanou doménou alebo iná právna alebo faktická prekážka na strane Poskytovateľa, Užívateľa alebo tretej osoby, ktorá objektívne bráni registrácii domény. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť registrovanie domény na svoje meno alebo na meno Užívateľa v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany alebo inak porušuje práva tretích osôb. Poskytovateľ je povinný odmietnuť registrovanie domény na svoje meno v prospech Užívateľa v prípade, že to neumožňujú alebo výslovne zakazujú pravidlá správcu domény.

 

6.2.

Registrácia národnej domény najvyššej úrovne „.sk“, práva a povinnosti Poskytovateľa ako autorizovaného registrátora i Užívateľa ako držiteľa domény, zmeny a zánik držby domény sa spravujú pravidlami a podmienkami registračnej autority pre doménu najvyššej úrovne „.sk“ – obchodnej spoločnosti SK-NIC a. s., IČO: 35698446, so sídlom: Borská 6, 841 04 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1156/B (ďalej len „SK- NIC“ a „pravidlá SK-NIC“), platnými v čase registrácie domény. Registrácia iných národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Užívateľ je povinný sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť pred uzatvorením zmluvy a jej uzatvorením s Poskytovateľom sa zaväzuje ich dodržiavať. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu týchto pravidiel a podmienok ani za iné konanie správcu domény alebo za škody, ktoré môžu byť v tejto súvislosti spôsobené Užívateľovi.

 

6.3.

Registrácia domény prebieha podľa poradia, v ktorom boli Poskytovateľom prijaté Objednávky. Registráciu vykoná Poskytovateľ až po pripísaní úhrady Užívateľa za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku Poskytovateľa na jeho webovej stránke. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok Užívateľa na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Užívateľ informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení.

 

6.4.

V prípade, že sa z dôvodov na strane správcu domény alebo Poskytovateľa nepodarí Poskytovateľovi doménu úspešne zaregistrovať alebo vykonať zmenu registrátora, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie Ceny za registráciu alebo zmenu registrátora domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény, zmeny registrátora alebo v priamej súvislosti s nimi.

 

6.5.

Ak je Užívateľ, ktorý žiada o registráciu domény, spotrebiteľom v zmysle príslušného zákona, podaním žiadosti o registráciu domény súhlasí s tým, aby bola registrácia domény vykonaná okamžite po overení splnenia podmienok pre registráciu domény podľa pravidiel správcu domény, t. j. pred uplynutím lehoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, a nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o registrácii domény, ak bola registrácia domény vykonaná pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Poskytovateľ upovedomuje Užívateľa a Užívateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zrušiť objednávku na registráciu domény alebo odstúpiť od zmluvy o registrácii domény môže Užívateľ len do okamihu, kým nie sú Poskytovateľom vykonané záväzné úkony smerujúce k registrácii domény voči príslušnému správcovi domény v zmysle jeho pravidiel registrácie domény platných v čase registrácie domény. Po vykonaní týchto úkonov nemôže tiež Užívateľ žiadať o vrátenie poplatku, pokiaľ nenastane skutočnosť uvedená v odseku 6.4, prvá veta tohto článku VOP.

 

6.6.

Poplatok za úspešnú registráciu domény sa nevracia. Aj po ukončení Služby Webhostingu u Poskytovateľa zo strany Užívateľa zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie v držbe Užívateľa alebo pokiaľ bola doména registrovaná na Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, na Poskytovateľa. Užívateľ môže požiadať o zmenu registrátora domény spôsobom podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu domény. Poplatok účtovaný správcom domény za zmenu registrátora domény je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi alebo novému registrátorovi domény v závislosti od pravidiel zmeny registrátora domény u príslušného správcu domény.

 

6.7.

Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za technické nastavenie vykonané Užívateľom. Za porušenie práv Užívateľom k obchodnému menu alebo názvu inej právnickej osoby alebo k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami alebo ochrannými známkami iných oprávnených držiteľov alebo inak porušujú práva tretích osôb, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Túto zodpovednosť znáša v plnom rozsahu Užívateľ.

 

6.8.

V prípade mimosúdneho, rozhodcovského alebo súdneho uplatnenia nároku treťou osobou na doménu, ktorá bola registrovaná v mene Poskytovateľa s prednostným užívacím právom Užívateľa, je Užívateľ upozornený e-mailom alebo telefonicky na možné porušovanie práv tretej osoby a na skutočnosť, že došlo k uplatneniu nároku voči Poskytovateľovi na doménu treťou osobou. Užívateľ je v takomto prípade povinný v lehote 3 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti požiadať Poskytovateľa o prevod domény na svoje meno alebo na inú tretiu osobu. Poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie neodkladne po splnení pravidiel a podmienok príslušného správcu domény a oznámení potrebných osobných údajov Užívateľa alebo tretej osoby, na ktorú má byť doména prevedená a prevedie doménu na Užívateľa alebo túto tretiu osobu.

 

6.9.

Pokiaľ Užívateľ nepožiada o preregistrovanie domény podľa bodu 6.8. tohto článku VOP na svoje meno do 3 dní odo dňa oznámenia o skutočnostiach podľa bodu 6.8. prvá veta tohto článku VOP, alebo pokiaľ nie je možné Užívateľa zastihnúť na známych kontaktoch, uvedených v administračnom rozhraní Služby Poskytovateľa, má sa za to, že Užívateľ sa vzdal prednostného užívacieho práva k doméne a je Poskytovateľ oprávnený: 

uzavrieť s treťou osobou mimosúdnu dohodu o urovnaní alebo inú dohodu, alebo

vzdať sa domény v prospech tretej osoby , t.j. previesť doménu na osobu, ktorá si uplatnila nárok spôsobom podľa bodu 6.8. tohto článku VOP, alebo

previesť doménu na inú tretiu osobu podľa svojho uváženia, alebo

vykonať iné opatrenia alebo inak naložiť s doménou tak, aby nedošlo k vzniku škody na strane Poskytovateľa.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený vykonať akékoľvek opatrenia na zabránenie vzniku škody na strane Poskytovateľa z dôvodu uplatnenia takéhoto nároku treťou osobou a v záujme a s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktoré spôsobí Užívateľovi postupom podľa tohto bodu VOP.

 

6.10.

Pokiaľ po uplatnení nároku na doménu podľa bodu 6.8. tohto článku VOP nie je možné previesť doménu na Užívateľa alebo tretiu osobu z dôvodu vydania neodkladného opatrenia súdom alebo predbežného opatrenia rozhodcom (rozhodcovským súdom) alebo z dôvodu zablokovania možnosti prevodu domény správcom domény podľa jeho pravidiel alebo z iného dôvodu, a Užívateľ má záujem o ďalšie prednostné užívanie domény a jej ochranu pred nárokmi tretej osoby, je Užívateľ povinný uzatvoriť s Poskytovateľom osobitnú písomnú dohodu o financovaní mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, v ktorej sa Užívateľ v súvislosti so sporom o doménu voči Poskytovateľovi zaviaže: 

uhrádzať v mene Poskytovateľa a v lehotách, dojednaných v dohode, náklady mimosúdnych rokovaní, súdneho alebo rozhodcovského konania, najmä trovy konania, pozostávajúce zo súdnych alebo rozhodcovských poplatkov, náklady na zabezpečenie dôkazu, znalecké posudky, odborné vyjadrenia a iné náklady konania, trovy právneho zastúpenia právnym zástupcom z radov advokátov, vybraným Užívateľom a ak si Užívateľ právneho zástupcu nevyberie do 7 dní odo dňa oznámenia o uplatnení nároku treťou osobou, vybraného Poskytovateľom;

v prípade neúspechu v súdnom alebo rozhodcovskom konaní uhradiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia protistrany uložené podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

uhradiť náhradu škody, ušlý zisk alebo iné nároky, priznané podľa právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu Poskytovateľovi;

poskytnúť Poskytovateľovi všetku požadovanú a potrebnú súčinnosť k uplatneniu alebo obhajobe práva Poskytovateľa alebo Užívateľa k doméne,

poskytnúť Poskytovateľovi preddavok na náhradu nákladov na obranu práva Užívateľa k doméne, najmä nákladov uvedených pod písm. a. až c.

 

6.11.

V prípade úspechu Poskytovateľa v spore o doménu vydá Poskytovateľ vymožené nároky po odpočítaní oprávnených nákladov Poskytovateľa Užívateľovi.

 

6.12.

Pokiaľ Užívateľ odmietne uzatvoriť dohodu podľa bodu 6.9. tohto článku VOP, je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa svojho uváženia primerane podľa bodu 6.8. tohto článku VOP.

Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

7.1.

Užívateľ je oprávnený najmä: 

využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;

obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na helpdesk,

vybrať si ľubovoľnú doménu z ponuky Poskytovateľa alebo z voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami správcu domény;

sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s Poskytovateľom;

na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;

využívať poskytnutý dátový priestor a prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie webových stránok, e-mailových serverov a iných služieb v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

7.2.

Užívateľ je povinný najmä: 

na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať: 

erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá atď.);

obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, kultúrnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie alebo nenávistné prejavy;

klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti, informácie, ktoré sú v rozpore s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia;

obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby;

dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;

download  servery/weby;

nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;

chat servery/weby;

servery/weby zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);

servery/weby preťažujúce databázové systémy

servery/weby obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);

servery/weby nadmerne zaťažujúce linku;

servery/weby porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona;

akékoľvek servery/weby, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;

odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky, dobré mravy, alebo zásady poctivého obchodného styku. 

nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;

nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;

využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa. 

 

platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou, písomnou formou alebo vyplnením objednávky s novými alebo predlžovanými službami a následným vystavením zálohovej faktúry a online zaplatením pomocou elektronických platobných tlačítok;

neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom webového rozhrania:

zmeny zmeny údajov kontaktnej osoby a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

všetky zmeny identifikačných údajov a fakturačných údajov Užívateľa, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

 

7.3.

Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

Odstúpenie spotrebiteľom od zmluvy

8.1.

Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy (objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa: helpdesk@hostcreators.sk zaslaním formulára, ktorý je prílohou týchto VOP.

 

8.2.

Odstúpením Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy podľa odseku 8.1. tohto článku týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za Službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane oprávnených nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby. 

 

8.3.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri službách spojených s registrátorskými službami domén. Transakcie s doménovými registrami sa uskutočňujú okamžite po zaplatení služby a tieto transakcie registre nerefundujú. Z tohto dôvodu registrácie, predĺženia, reaktivácie a transfery domén nedokážeme stornovať.

Zmena Služby, Zmena Užívateľa Služby

9.1.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

 

9.2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, prostredníctvom administračného rozhrania Služby, telefonicky alebo e-mailom cez helpdesk Poskytovateľa alebo písomnou formou. 

 

9.3.

Zmenu v identifikačných údajoch Užívateľa môže Užívateľ vykonať prostredníctvom administračného rozhrania Služby. Poskytovateľ jeho žiadosť o takúto zmenu najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

 

9.4.

Užívateľ Služby ako prevodca môže prostredníctvom administračného rozhrania Služby, alebo podľa voľby prevodcu i písomnou formou doručenou na adresu Poskytovateľa, požiadať Poskytovateľa o prevod Služby a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich na iného užívateľa alebo tretiu osobu ako nadobúdateľa. Poskytovateľ je oprávnený vykonať úkony smerujúce k identifikácii a stotožneniu osoby konajúcej za Užívateľa pri prevode Služby za účelom zistenia, či je oprávnená za prevodcu alebo nadobúdateľa tento úkon vykonať. Nadobúdateľ musí prevod Služby akceptovať a to vo svojom administračnom rozhraní Služby alebo podľa svojej voľby písomnou formou doručenou na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ žiadosti prevodcu a nadobúdateľa o takýto prevod Služby najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia akceptuje, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ - prevodca uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený prevod Služby odmietnuť.

 

9.5.

O zmenu registrátora domény, ktorej vlastníkom je Užívateľ (tzv. transfer domény), požiada Užívateľ u nového registrátora. K úspešnej zmene registrátora domény je potrebný Autorizačný kód a odblokovanie domény pre transfer. Užívateľ domény môže požiadať o Autorizačný kód a odblokovanie domény pre účel transferu prostredníctvom administračného prostredia alebo písomnou formou doručenou na adresu Poskytovateľa. Po autorizovaní požiadavky bude na e-mail, ktorý je uvedený v kontaktných údajoch Užívateľa odoslaný Autorizačný kód a doména bude odblokovaná pre účely transferu domény.

 

9.6.

Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom administračného rozhrania Služby. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene Užívateľovi na ním zadaný kontaktný e-mail. 

 

9.7.

Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administračnom rozhraní Služby ako kontaktnú e-mailovú adresu.

 

9.8.

V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

Trvanie a zánik Zmluvy

10.1. 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

 

10.2. 

Zmluva zaniká: 

uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

písomnou dohodou zmluvných strán,

odstúpením od Zmluvy,

výpoveďou,

zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

 

10.4. 

Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že: 

sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé.

Užívateľ je insolventný, a to aj v prípade ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 7., alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

 

10.5. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 7, a bodu 10.4. tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa). 

 

10.6. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

 

10.7. 

Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

 

10.8. 

Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

 

10.9. 

Fikcia doručenia: Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“) ako aj  nedoručenie e-mailu či sms správy z dôvodov na strane Užívateľa (napr. plná schránka, zrušené alebo zmenené kontaktné údaje, ktorých zmenu Užívateľ neoznámil postupom podľa týchto VOP).  V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v Užívateľom uvedených identifikačných údajoch v administračnom rozhraní Služby.

Cena za Službu a platobné podmienky

11.1. 

Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.

 

11.2. 

Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to postupom podľa bodu 9.6 VOP alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 9.4. týchto VOP. 

 

11.3. 

Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za viac ako kalendárny rok.

11.4.

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 

11.5. 

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi zálohovú faktúru s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok, viac rokov).

 

11.6. 

Splatnosť zálohovej faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

11.7. 

Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní. Po uhradení zálohovej faktúry bude vystavená faktúra s náležitosťami daňového dokladu, ktorú Účastník obdrží vo formáte PDF e-mailom alebo si ju stiahne v administračnom prostredí  Poskytovateľa.

 

11.8. 

Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 18% ročne z ceny Služby. Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom je Poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania určené podľa § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Výška úrokov z omeškania je pri Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

11.9. 

Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby, podľa bodu 7.1. písm. b) týchto VOP, v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch podľa bodu 5.3 písm. a), h) a i) týchto VOP. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbanlivostným, má Užívateľ právo len na pomernú časť Ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie Služby bolo zavinené v celom rozsahu Užívateľom, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.

 

11.10. 

Časť Ceny na vrátenie sa vypočíta ako časť mesačného poplatku násobená súčtom dĺžky takých období v zúčtovacom období zaokrúhleným na celé hodiny smerom nahor. Poskytovateľ môže namiesto vrátenia pomernej časti Ceny predĺžiť Užívateľovi predplatené obdobie poskytovania Služby a to o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služieb zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľmi trvajúce dlhšie ako 5 minút, pokiaľ prerušenie trvalo dlhšie ako 0,4% celkového času poskytovania Služieb v príslušnom zúčtovacom období.

 

11.11. 

Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

12.1.

Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa.

 

12.2.

Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou. 

 

12.3.

Pokiaľ Užívateľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. 

 

12.4.

Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu podľa odseku 12.3 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

 

12.5.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa odseku 12.4 tohto článku VOP s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov ). 

 

12.6.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu podľa odsekov 12.4 a 12.5 tohto článku VOP príslušné viaceré subjekty, Užívateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Užívateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

Spracovanie osobných údajov

13.1.
Definícia Osobných údajov, Osobitné kategórie osobných údajov (Citlivé údaje), Spracovanie osobných údajov, Dotknutá osoba, Správca a Spracovateľa vyhovuje definíciám podľa platnej a účinnej právnej úpravy a to vrátane GDPR.

13.2.
Na účely týchto VOP a zmluvy sa Zákazník a Poskytovateľ dohodli, že Zákazník je Správcom osobných údajov zákazníka, ktoré sú osobnými údajmi, a Poskytovateľ je Spracovateľom týchto údajov. Výnimku predstavujú prípady, keď Zákazník pôsobí ako spracovateľ osobných údajov. V takom prípade je Poskytovateľ ďalším spracovateľom.

13.3.
Spracovateľ osobných údajov postupuje v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

13.4.
Táto časť VOP upravuje spôsob Spracovania osobných údajov Spracovateľom podľa pokynov Správcu a stanovuje spôsob, ktorým Spracovateľ prispieva k zabezpečeniu ochrany osobných údajov Správcu a ním registrovaných Dotknutých osôb prostredníctvom technických a organizačných opatrení v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou, vrátane GDPR.

13.5.
Účelom spracovania Osobných údajov Spracovateľom na pokyn Správcu je iba splnenie zmluvy a týchto VOP.

13.6.
Spracovateľ je povinný spracovávať osobné údaje len podľa pokynov Správcu, ktoré sú ďalej zahrnuté v Zmluve a týchto VOP. Spracovateľ sa zaväzuje Spracovávať Osobné údaje za nasledovných podmienok:

 • i) len v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi,
 • ii) len k naplneniu svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,
 • iii) tak, aby Spracovanie zodpovedalo bežne poskytovaným službám Spracovateľa a
 • iv) ako je uvedené ďalej v týchto VOP.

13.7.
Ak sa Spracovateľ domnieva, že niektorý z pokynov Správcu je v rozpore s platnou a účinnou právnou úpravou, vrátane GDPR, upozorní na túto skutočnosť Správcu.

13.8.
Vzhľadom k povahe služieb Poskytovateľa, ich rozsahu a rozmanitosti využitia zákazníkov nie je možné z titulu Spracovateľa osobných údajov udržiavať prehľad kategórií osobných údajov a kategórií dotknutých osôb. Tieto kategórie eviduje Správca a na požiadanie Spracovateľa je povinný mu ich bez zbytočného zdržania poskytnúť.

13.9.
Spracovateľ je povinný zabezpečiť dôvernosť, úplnosť a dostupnosť Osobných údajov v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov vzťahujúcich sa na Spracovateľa. Spracovateľ prijal systematické, organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany Osobných údajov v nevyhnutnej miere, a to všetko pri zvážení súčasného stavu techniky a nákladov na zavedenie týchto opatrení vo vzťahu k rizikám, ktorý daný spôsob spracovania predstavuje a k povahe spracovávaných Osobných údajov.

13.10.
Spracovateľ je povinný poskytnúť Správcovi všetku možnú súčinnosť pri plnení jeho povinností podľa platných a účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov vrátane GDPR, a to najmä technickými a organizačnými opatreniami. Táto súčinnosť bude poskytovaná v miere zohľadňujúcej povahu Spracovania a informácií dostupných Spracovateľovi.

13.11.
Ak Správca požaduje od Spracovateľa viac informácií nad rámec zákona týkajúcich sa bezpečnostných opatrení, dokumentácie alebo iné informácie týkajúce sa toho, ako prebieha spracovanie Osobných údajov, je Spracovateľ oprávnený po Správcovi požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií v takom rozsahu.

13.12.
Spracovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich pre neho z týchto VOP aj jeho zamestnancov. Týmto dojednaním je Spracovateľ viazaný aj po skončení zmluvy.

13.13.
Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov, je Spracovateľ povinný bez zbytočného odkladu toto oznámiť Správcovi, ktorý je následne povinný v súlade s relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov toto oznámiť orgánu ochrany osobných údajov alebo Dotknutej osobe.

13.14.
Spracovateľ ďalej v nevyhnutnom rozsahu informuje Správcu o:

 • i) požiadavkách Dotknutej osoby o sprístupnenie Osobných údajov,
 • ii) požiadavkách o sprístupnenie Osobných údajov vznesených orgánmi verejnej moci, napr. Polície.

13.15.
Bez výslovného súhlasu Správcu nie je Spracovateľ oprávnený odpovedať na žiadosť Dotknutej osoby podľa bodu i) vyššie. Spracovateľ nesprístupní informácie o Zmluve ani Osobné údaje Zmluvou a týmito VOP chránené, žiadnemu orgánu verejnej moci, okrem prípadov, kedy táto povinnosť sprístupniť tieto informácie je daná priamo zo zákona alebo vyplýva zo súdneho alebo podobného rozhodnutia.

13.16.
Správca prehlasuje, že:

 • pri využívaní služieb Spracovateľa podľa Zmluvy a týchto VOP, bude spracovávať osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 • je oprávnený spracovávať a odovzdať Spracovateľovi predmetné Osobné údaje.
 • nesie plnú zodpovednosť za správnosť, celistvosť, obsah, vierohodnosť a zákonnosť Osobných údajov prenášaných Spracovateľovi.
 • splnil všetky predpísané požiadavky a povinnosti spočívajúce v oznámení príslušnému orgánu verejnej moci alebo v získaní povolenia od príslušného orgánu verejnej moci týkajúce sa spracovania osobných údajov.
 • splnil svoje povinnosti spočívajúce v poskytnutí informácií Dotknutej osoby týkajúcich sa spracovania Osobných údajov podľa platných a účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.
 • súhlasí s tým, že Spracovateľ poskytol záruky týkajúce sa vytvorenia technických a organizačných bezpečnostných opatrení, postačujúcich na zabezpečenie súkromia Dotknutých osôb a ich Osobných údajov.
 • v rámci užívania služieb Spracovateľa na základe Zmluvy a týchto VOP neodovzdá Spracovateľovi žiadne Citlivé osobné údaje, ak tak nebude výslovne dohodnuté.
 • bude udržiavať aktuálny register druhov a kategórií Osobných údajov a ich subjektov, ktoré spracúva

13.17.
Pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy a týchto VOP je Spracovateľ oprávnený využiť subdodávateľov. Subdodávateľmi môžu byť ďalšie spoločnosti z vlastníckej štruktúry Spracovateľa či akákoľvek tretia strana so sídlom v niektorej z krajín EÚ, príp. mimo EÚ. Spracovateľ je povinný zabezpečiť prijatie povinností subdodávateľmi tak, ako sú stanovené v týchto VOP. Akékoľvek využitie subdodávateľov podlieha Vyhláseniu o ochrane osobných údajov.

13.18.
Aktuálny prehľad subdodávateľov s prístupom k Osobným údajom je zverejnený a priebežne aktualizovaný na webových stránkach Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Správca môže kedykoľvek vyžadovať úplný prehľad a detailné informácie o tých subdodávateľoch, ktorí sú zahrnutí do služieb týkajúcej sa Zmluvy.

13.19.
Ak niektorý zo subdodávateľov sídli v krajine mimo EÚ, Správca udeľuje Spracovateľovi súhlas na zabezpečenie riadnych právnych podkladov pre prenos Osobných údajov z EÚ na pokyn Správcu, kedy prenos Osobných údajov bude prebiehať prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek alebo v súlade s Privacy Shield ("štít súkromia").

13.20.
Správca musí byť bez zbytočného odkladu vyrozumený o všetkých zmenách týkajúcich sa subdodávateľov, ktorí Spracovávajú Osobné údaje. Vyrozumením sa rozumie aktualizácie údajov na webových stránkach Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

13.21.
Ak nový subdodávateľ preukázateľne nedodržiava platnú a účinnú právnu úpravu na ochranu osobných údajov, ani potom, čo bol Spracovateľovi psokytnutý primeraný čas na zabezpečenie dodržiavania týchto predpisov zo strany subdodávateľa, je Správca oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pri rozhodovaní o takomto ukončení Zmluvy musí Správca zohľadniť podiel takého subdodávateľa na celkovom objeme poskytovaných služieb podľa zmluvy. Zmena v osobe subdodávateľa nebude považovaná za porušenie zmluvy.

13.22.
Správca súhlasí s využitím subdodávateľov Spracovateľom, ako je popísané vyššie.

13.23.
Pri poskytovaní služieb je Spracovateľ povinný dostatočne zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa týchto VOP a zmluvy, najmä prostredníctvom organizačných, technických a personálnych bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami na ochranné opatrenia podľa GDPR.

13.24.
Spracovávaním, je predovšetkým ochrana dôvernosti, celistvosti, odolnosti a dostupnosti Osobných údajov. Najmä musí byť:

 • zabezpečené, aby kvalita ochranných opatrení zodpovedala riziku a možným následkom spojených s porušením bezpečnosti príslušných osobných údajov.
 • posúdené, či šifrovanie alebo pseudonymizácia nie sú schopné znížiť riziko porušenia bezpečnosti osobných údajov.
 • zaistené, aby prístup k osobným údajom tých, ktorí potrebujú tento prístup na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z týchto VOP a Zmluvy, bol obmedzený len na rozsah nevyhnutný na plnenie týchto povinností.
 • zavedený systém, ktorý je schopný rozpoznať, predchádzať a hlásiť prípady ohrozenia bezpečnosti osobných údajov, prípadne obnoviť bezpečnosť osobných údajov.
 • zabezpečená pravidelná kontrola účinnosti a dostatočnosti technických a organizačných opatrení, a to najmä vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v platných a účinných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov.

13.25.
Správca môže každoročne kontrolovať dodržiavanie týchto VOP a Zmluvy zo strany Spracovateľa prostredníctvom auditu, ak to vyžadujú právne predpisy, Správca môže vykonať tento audit aj častejšie. Správca je povinný tento audit oznámiť Spracovateľovi aspoň štyri týždne pred plánovaným dátumom auditu. Takéto oznámenie obsahuje najmä zamýšľaný predmet kontroly, začiatok a dĺžku auditu. Ak by audit mala vykonávať 3. osoba, musia sa na tejto osobe Strany zhodnúť. Ak však Spracovateľ spracováva Osobné údaje viac správcom, Spracovateľ je oprávnený vzhľadom k bezpečnostným dôvodom zadať spracovanie auditu 3. nezávislej strane podľa svojho výberu.

13.26.
V prípade, že bola požadovaná správa či audit spracovaná nezávislým odborníkom podľa ISAE, ISO alebo obdobných štandardov v predchádzajúcich 12 mesiacoch a Spracovateľ potvrdí, že počas tejto doby nenastali žiadne zmeny v kontrolovaných opatreniach, Správca súhlasí s tým, že prijme tieto závery namiesto novej správy či auditu.

13.27.
Vo všetkých prípadoch však musia byť audity vykonávané v priebehu bežných úradných hodín, na príslušnom pracovisku, v súlade s firemnou politikou Spracovateľa a nesmie neprimerane zasahovať do obchodnej činnosti Spracovateľa.

13.28.
Správca bude zodpovedný za všetky náklady vzniknuté v súvislosti s auditmi, ktoré budú vykonávané na výslovnú žiadosť Správcu. Súčinnosť Spracovateľa, ktorá svojím rozsahom presiahne rámec bežných služieb poskytovaných Spracovateľom v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou na ochranu osobných údajov, bude predmetom poplatkov.

13.29.
Spracovateľ môže i po skončení zmluvy uchovať Osobné údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom. V takomto prípade musí byť technické a organizačné opatrenia dodržiavané podľa týchto VOP a zmluvy.

Voľba práva, riešenie sporov

14.1.

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

 

14.2.

Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode). 

 

14.3.

Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 

14.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP

Zodpovednosť zmluvných strán

15.1.

Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

 

15.2. 

Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

 

15.3. 

Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

 

15.4. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.

 

15.5. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

 

15.6. 

Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedené neplatí, pokiaľ Poskytovateľ postupuje podľa bodu 15.3. 

 

15.7. 

Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

16.1. 

Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom administračného rozhrania Služby alebo prostredníctvom e-mailov (avíza o ukončení platnosti služieb, objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

 

16.2. 

Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Webové administračné rozhranie Služby je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa. 

 

16.3. 

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia avíza o ukončení platnosti služieb, zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

 

16.4. 

Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Služby do stavu "ZAPLATENÉ", Užívateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

Spoločné ustanovenia

17.1.

Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

 

17.2. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením platobnou bránou alebo zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa. 

 

17.3. 

Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

 

17.4. 

Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

 

17.5. 

Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

 

17.6. 

Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti. 

 

17.7. 

Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj so sídlom Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1.

Záverečné ustanovenia

18.1.

Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

 

18.2.

Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak. 

 

18.3.

Tieto Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1. decembra 2017. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy