Partnerský program

Všeobecné pravidlá a podmienky partnerského programu

1. Vstup do programu a jeho účel

Zapojením sa do partnerského programu vyhlasujete, že ste si prečítali tieto pravidlá, pochopili ste ich a súhlasíte s nimi. Zároveň sa ako partner stávate viazaný podmienkami týchto pravidiel. Vaša účasť v programe slúži výhradne pre účely propagácie webových stránok spoločnosti WebCreators s.r.o. a na získanie provízie zo služieb, zakúpených Vami sprostredkovanými subjektami.

2. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť WebCreators s.r.o. zabezpečuje prevádzku technológie ("Technológia") podporujúcu predajné a marketingové aktivity spočívajúce predovšetkým v propagácii ponuky služieb predávaných internetovými obchodmi prevádzkovanými spoločnosťou WebCreators s.r.o. ("Obchody").

Partner bude na svojich internetových stránkach ("Web") prevádzkovať Technológiu. Pri splnení podmienok uvedených ďalej, mu vznikne nárok na zaplatenie odmeny, ktorej výška bude vypočítaná postupom uvedeným v článku 4.

Partner vyhlasuje, že všetky ním uvedené kontaktné a fakturačné údaje vo WebAdmine sú pravdivé a úplné. Na programe sa môže zúčastniť len Partner, ktorý má potrebné oprávnenie k takej činnosti, čiže príslušné oprávnenie k podnikaniu.

3. Podmienky spolupráce

Partner môže poslať linku pre odporučenie našich služieb prostredníctvom formulárov vo WebAdmine v časti "Zľavy a kupóny". Po otvorení e-mailu a kliknutí na odkaz sa užívateľovi uloží vo cookies identifikátor Partnera a pri úspešnom nákupe získava partner províziu z nákupu.

Partner má taktiež možnosť na Webe umiestniť odkaz na Obchody (Odkaz). Presné umiestnenie a formát Odkazu podlieha schváleniu spoločnosti WebCreators s.r.o..

Odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach, ktoré nie sú v súlade so zákonom Slovenskej republiky, alebo na stránkach s pornografickým obsahom, alebo na internetových stránkach s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnosti WebCreators s.r.o.. Obsah Webu nesmie porušovať práva tretej strany. Spoločnosť WebCreators s.r.o. si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie Odkazov na internetových stránkach Partnerov.

Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok a podstránok spoločnosti WebCreators s.r.o., alebo akýmkoľvek iným spôsobom budiť v návštevníkovi dojem, že Web vlastní alebo ho prevádzkuje celkovo alebo sčasti spoločnosť WebCreators s.r.o.. Logo spoločnosti WebCreators s.r.o. a doplňujúce propagačné materiály, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť WebCreators s.r.o., môžu byť použité len po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti WebCreators s.r.o.. Partner nesmie využívať názov spoločnosti WebCreators s.r.o. inak než v súvislosti s prevádzkou Odkazu na Webe.

V súvislosti s Odkazom nesmie Partner používať akékoľvek automatické otváranie internetových stránok bez akcie návštevníka webu, napr. autohits systémy, načítanie servera akéhokoľvek Obchodu do pop-up a pop-under okien, načítanie takéhoto servera Obchodu do iframe, a podobne. Kliknutia na odkaz musia byť výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka internetovej stránky Partnera, nie konaním v omyle alebo dôsledkom neodvratného procesu.

Odkazy nesmú byť umiestňované na stránky bez obsahu a na stránky vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám, či už je obsah s internetovými obchodmi prevádzkovanými spoločnosťou WebCreators s.r.o. relevantný alebo nie.

Partner nesmie využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie.

Spoločnosť WebCreators s.r.o. nezodpovedá za funkčnosť Odkazov a Technológie a zároveň nezaručuje žiadne minimálne počty kliknutí na Odkaz, dobu ich realizácie, prípadne výšku provízie.

Všetko súvisiace s Technológiou a Odkazmi je alebo môže byť predmetom duševného vlastníctva spoločnosti WebCreators s.r.o. Partner nie je oprávnený akúkoľvek časť Technológie alebo Odkazu meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z nich alebo na ich základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky.

Spoločnosť WebCreators s.r.o. má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu Odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na Webe Partnera.

4. Odmena

Spoločnosť WebCreators s.r.o. poskytne Partnerovi za nižšie uvedených podmienok odmenu za každého prichádzajúceho návštevníka na stránky Obchodu, ktorý uskutoční nákup webhostingovej služby a od takejto kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy v zákonnej lehote neodstúpi.

V prípade, že návštevník po kliknutí na Odkaz umiestnený na internetovej stránke Partnera do 90 dní od takéhoto kliknutia zakúpi službu v Obchode, riadne zaplatí jeho cenu, má Partner v takom prípade nárok na odmenu vo výške určenej z ceny Nákupu bez DPH ("Odmena").

Výška Odmeny je stanovená na:

  • 10% zo zaplatenej ceny bez DPH za hostingový balíček,
  • 10% zo zaplatenej ceny bez DPH z budúcich platieb za nový alebo predĺžený hostingový balíček.

Na ostatné služby sa nárok na odmenu nevzťahuje (napríklad registrácia domén).

Takto pripísaný kredit môže Partner použiť na úhradu ľubovoľnej služby spoločnosti WebCreators s.r.o. (webhosting, registrácia či predĺženie domény, a pod.).

Odmenu obdrží vždy iba ten Partner, z ktorého stránok vstúpil zákazník na internetové stránky Obchodu ako posledný. Nárok na Odmenu sa nevzťahuje na vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, ktoré neboli uskutočnené prostredníctvom Odkazu umiesteného na stránkach Partnera.

Nárok na Odmenu a jej vyplatenie vzniká len za predpokladu, že celková výška nevyplatenej Odmeny dosiahne najmenej 50 €, a zároveň od posledného pripísania na kredit uplynulo najmenej 30 kalendárnych dní.

Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolené cookies.

Partner je povinný udržiavať svoje fakturačné údaje vo WebAdmine vždy aktuálne. Partnerovi bude odmena vyplatená prevodom na bankový účet v eurách.

Partner má právo do 5 pracovných dní od vykonania platby sprostredkovaným zákazníkom vzniesť námietku proti výške Odmeny uvedenej v prehľade vo WebAdmine. Spoločnosť WebCreators s.r.o. námietku Partnera prešetrí a do 30 dní zašle Partnerovi svoje pripomienky. Ak bude námietka Partnera považovaná za oprávnenú, bude čiastka uznaného rozdielu vyrovnaná. V prípade, že oproti výške Odmeny nebude Partnerom vznesená námietka do 5 pracovných dní od vykonania platby, nárok Partnera na vznesenie námietky zaniká a výška Odmeny sa bude považovať za bezchybnú.

Partner má nárok na Odmenu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase, keď mal Partner platný aspoň jeden nenulový hostingový balíček a to minimálne 1 mesiac pred exspiráciou.

Partner je povinný zdaniť Odmenu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je Partner platcom DPH, bude sa k faktúre vzťahovať sadzba dane platná k vzniku povinnosti priznať daň v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak dôjde v priebehu zmluvy u Partnera k zmene, je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť vo WebAdmine. V prípade, že bude Partner od WebCreators s.r.o. požadovať vystavenie daňových dokladov s inými, ako aktuálne uvedenými údajmi vo WebAdmine v čase vystavenia faktúry, je Partner povinný uhradiť v prospech WebCreators s.r.o. administratívny poplatok vo výške 20 € za súvisiace zmeny daňových dokladov.

Ak Partner poruší ustanovenia článku 3, nárok na výplatu Odmeny zaniká. Spoločnosť WebCreators s.r.o. môže zaúčtovať doposiaľ nevyplatené Odmeny proti splatným nárokom voči Partnerovi.

Výška Odmeny je určená výhradne na základe údajov spoločnosti WebCreators s.r.o., žiadne iné spôsoby merania či výpočtu výšky Odmeny nebudú mať účinok.

5. Technický servis

Technický servis súvisiaci s prevádzkou Technológie a Odkazov zabezpečuje spoločnosť WebCreators s.r.o. Partner je povinný poskytnúť spoločnosti WebCreators s.r.o. relevantnú asistenciu v súvislosti s technickým servisom Technológie alebo Odkazu.

Spoločnosť WebCreators s.r.o. zriadi pre Partnera prístup vo WebAdmine, kde bude môcť sledovať aktuálnu výšku odmeny, na ktorej mu v súlade so zmluvou a VPP vzniká nárok.

Partner je povinný udržiavať internetovú stránku s Odkazom, ktorú prevádzkuje, v prevádzkyschopnom stave. Prevodom, zrušením alebo zánikom internetovej stránky s odkazom Zmluva stráca svoju platnosť.

6. Osobné údaje

Osobné údaje Partnera uvedené v zmluve a v systéme registrácie prevádzkovanej Technológiou spoločnosti WebCreators s.r.o., sú spracovávané spoločnosťou WebCreators s.r.o. v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom splnenia účelu Zmluvy. Partner týmto zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje boli tiež poskytnuté spoločnosti WebCreators s.r.o. na marketingové účely.

Partner súhlasí s tým, že spoločnosť WebCreators s.r.o. môže používať jeho meno (alebo názov spoločnosti) a logo v prezentáciách, marketingových materiáloch a zoznamoch zákazníkov na webových stránkach.

Partner akceptáciou VOP dáva aj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registrácii. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom spoločnosti WebCreators s.r.o.. Ak bude k jeho osobným údajom mať prístup iný subjekt, ako spoločnosť WebCreators s.r.o., bude to iba v rámci spolupráce na činnostiach spoločnosti WebCreators s.r.o. za účelom zlepšenia svojich služieb obchodným a marketingovým účelom, pričom tento subjekt nebude oprávnený údaje predávať inej osobe.

7. Trvanie a zánik Zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V prípade vážneho porušenia povinností, či menej závažného opakovaného porušenia povinností Partnera podľa týchto VPP alebo zneužitie Technológie má spoločnosť WebCreators s.r.o. právo od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.

Zmluvu môžu obe strany vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína bežať odo dňa, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

8. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť WebCreators s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, pričom tuto zmenu oznámi emailom. Aktuálne Podmienky budú vždy dostupné na internetovej adrese www.hostcreators.sk . Partner je povinný pravidelne kontrolovať, či nie je k dispozícii aktuálnejšia verzia Podmienok. Upravené Podmienky sú považované za dohodnuté a akceptované Partnerom dňom, kedy nadobúdajú platnosť. Ak Partner s upravenými Podmienkami nesúhlasí, je povinný zaslať email so žiadosťou o ukončenie účasti v partnerskom programe na adresu info@hostcreators.sk.

Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane VPP) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v rozhodcovskom konaní u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Slovenskej republiky a Agrárnej komore Slovenskej republiky v Bratislave podľa poriadku a pravidiel tohto rozhodcovského súdu.

Tieto VPP nadobúdajú účinnosť dňa 21.8.2019