Knižnica

Databáza

Databáza je úložisko informácií, ktorá je organizovaná tak, aby bola ľahko prístupná, spravovaná a aktualizovaná.

Údaje sú usporiadané do riadkov, stĺpcov a tabuliek a sú indexované tak, aby bolo ľahšie nájsť relevantné informácie.Údaje sa aktualizujú, rozširujú a odstraňujú pri pridávaní nových informácií.

Relačná databáza

Relačná databáza sa vyznačuje údajmi, ktoré sú uložené v tabuľkách; je zložená z viacerých tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené - musia mať medzi sebou vzťahy, väzby.

Tabuľka (relácia) je súborom údajov, ktoré sa týkajú jednej oblasti; skladá sa z polí (stĺpcov) a záznamov (riadkov).

Najpoužívanejšie databázy

Medzi najpoužívanejšie databázy, ktoré sú nasadené v produkčnom prostredí patria:

  1. Oracle
  2. MySQL
  3. MS SQL Server
  4. PostgreSQL