Sme partneri Leteckých dní SIAF. Súťaž o VIP vstupenky.

Sme partneri Leteckých dní SIAF. Súťaž o VIP vstupenky.

Súťaž o 4x VIP vstupenky na SIAF 2021, ktorý sa tento rok uskutoční 5. septembra na Letisku Kuchyňa/Malacky. 


➡Do súťaže sa zapojíte tak, že zverejnený obrázok na sociálnej siete Facebook, budete zdieľať a napíšete do komentára príspevku osobu s ktorou by ste chceli ísť na SIAF Letecké dni. O týždeň vyžrebujeme dvoch z vás, ktorí získajú 2 VIP vstupenky na SIAF 2021. 

Štatút súťaží nájdete nižšie.

Ako sme si poradili s obrovskou návštevnosťou SIAF?

Letecké dni SIAF na leteckej základni Sliač sú pre nás každým rokom nie len web developerskou výzvou, ale aj technologickou výzvou. V tomto článku trošku odhalíme z receptov našej webhostingovej kuchyne. Viac v článku:

--> Ako sme si poradili so SIAF-om? <--

 

Štatút súťaže

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účel vydania 

Účelom vydania štatútu je určenie pravidiel súťaží na fanúšikovských stránkach na sociálnych sieťach, ktoré sú spravované WebCreators s.r.o.   

1.1. Pojmy a skratky   

1.1.1. Vyhlasovateľ súťaže – je 

  • WebCreators, s.r.o.
  • Československej armády 24
  • 974 01 Banská Bystrica
  • Slovensko
  • IČO: 45 329 702 
  • DIČ: 2022944671
  • IČ DPH: SK2022944671

1.1.2. Sociálne siete - sú webovou službou určenou k interakcii, komunikácii a zdieľaniu obsahu medzi používateľmi sociálnych sietí. Pre potreby tejto smernice sú to všetky profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn...), na ktorých pôsobí WebCreators.sk alebo HostCreators.

1.1.3. Profily na sociálnych sieťach - sú (pre potreby tejto smernice a WebCreators) korporátne a fanúšikovské profily na sociálnych sieťach, ktorých účelom je podpora propagácie HostCreators ako značky

1.1.4. Príspevok - je každý textový/grafický/linkovaný obsah, ktorý sa zverejní na danom profile na sociálnych sieťach.

1.2. Súvisiace predpisy

Ustanovenia Štatútu a priebeh Súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov. Súvisiace predpisy: §116 OZ – vylúčení zo Súťaže – úprava Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Nariadenie EÚ - Článok 26 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

1.3. Kľúčové slová

Štatút, súťaž, sociálne siete, profily na sociálnych sieťach, pravidlá, výhra, výherca, príspevok, súťažný príspevok, GDPR, osobné údaje    

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1. Názov súťaže

Názov každej súťaže bude uverejnený v publikovanom príspevku na príslušnom profile Vyhlasovateľa na sociálnych sieťach. V každom takomto príspevku bude uvedený aj link na tento štatút.

2.2. Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na sociálnych sieťach prostredníctvom profilov, ktoré spravujú majitelia WebCreators.

2.3. Trvanie súťaže

Trvanie každej súťaže bude spresnené v publikovanom príspevku, ktorým Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž. 

2.4. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení). Ak sa výhercom v súťaži stane takáto osoba alebo osoba, ktorá nesplní aspoň jednu z podmienok súťaže, nárok na výhru jej nevznikne, výhra jej nebude odovzdaná a ak už jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi  bezodkladne po jeho výzve. V takom prípade nastupuje na jej miesto ďalší súťažiaci a tento sa stáva novým výhercom.

2.5. Pravidlá súťaže

2.5.1 Súťaž bude prebiehať vždy po oznámení súťaže v publikovanom príspevku.

2.5.2 Vyhlasovateľ súťaže zverejní súťažný príspevok na príslušnom profile na sociálnych sieťach. Príspevok obsahuje výzvu s podmienkami súťaže, aby záujemca o zapojenie sa do súťaže napísal odpoveď na otázku (splnil úlohu) pod súťažný príspevok (do komentára). Každý súťažný príspevok zároveň obsahuje link na tento štatút a linky súhlasu so spracovaním osobných údajov z pohľadu GDPR.

2.5.3 Otázka alebo úloha bude zverejnená na príslušnom profile na sociálnych sieťach. Súťažiaci sa do súťaže zapojí uverejnením odpovede na otázku pod zverejnený súťažný príspevok (do komentára) alebo zdieľaním príspevku.

2.5.4 Súťažný príspevok nesmie podmieňovať výhru v súťaži priamou žiadosťou o zdieľanie profilu  podľa pravidiel danej sociálnej siete.

2.5.5 Po správnej odpovedi na otázku/splnení súťažnej úlohy bude súťažiaci zaradený do žrebovania o výhru.

2.5.6 Výherca bude vyžrebovaný v termíne uvedenom v súťažnom príspevku a vyžrebuje ho Vyhlasovateľ súťaže. Meno výhercu oznámi Vyhlasovateľ súťaže v komentári pod súťažným príspevkom. Ostatné osobné údaje budú v databáze WebCreators uchované v súlade s GDPR a nebudú Vyhlasovateľom súťaže v tomto komentári zverejnené. Od každého výhercu (taktiež aj druhej sprievodnej osoby, ktorá vďaka výhercovi taktiež získala vstupenku) si vyhradzujeme právo požiadať ho o údaje ako: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a mesto odkiaľ pochádzate.

2.5.7. Po nesprávnom zodpovedaní otázky/nesplnení súťažnej úlohy je súťažiaci zo súťaže automaticky vylúčený. Žrebuje sa len z tých účastníkov súťaže, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku/splnili súťažnú úlohu a splnili podmienky pre účasť v súťaži podľa bodu 2.4. tohto štatútu.

2.5.8 Pre potreby odovzdania výhry nadviaže Vyhlasovateľ súťaže kontakt s výhercom prostredníctvom súkromnej správy na príslušnom profile na sociálnych sieťach, zároveň si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo poskytnúť kontakt na výhercu tretej strane, ktorá bude výhru odovzdávať. Od výhercu bude žiadané zaslanie kontaktných údajov v súlade s GDPR. 

2.5.9 Vyhlasovateľ súťaže taktiež overí reálnosť výhercovho profilu na príslušnej sociálnej sieti, t.j. skontroluje či profil nebol vytvorený len pre potreby zvýšenia šance na výhru (zdvojené profily a pod.). V prípade, že pôjde o takýto profil, výhercovi zaniká nárok na výhru a Vyhlasovateľ súťaže pristúpi k žrebovaniu nového výhercu. O reálnosti užívateľského profilu má právo rozhodovať výlučne Vyhlasovateľ súťaže.

2.5.10 V prípade, ak sa Vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercom a výherca sa s Vyhlasovateľom neskontaktuje prostredníctvom súkromnej správy na príslušnom profile na sociálnych sieťach do 48 hodín, jeho nárok na výhru zaniká a bude vyžrebovaný ďalší výherca.

2.5.13 Každý súťažiaci môže na jednu otázku odpovedať len jedným komentárom. Ak sa u súťažiaceho zistí zapojenie sa do súťaže použitím viacerých komentárov, Vyhlasovateľ súťaže má právo tohto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Vyhlasovateľ súťaže nepreberá zodpovednosť za kontrolu každého jedného súťažného komentára.

2.5.14 Vyhlasovateľ je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami zverejnenými na príslušnej sociálnej sieti.

2.5.15 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodených prípadoch odvolať súťaž.

2.5.16 Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č.171/2005 Z. z. Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.5.17 Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, schválené, spravované alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook.

2.6. Žrebovanie a spôsob určenia víťazov

Dátum žrebovania bude vždy upresnený v príslušnom publikovanom súťažnom príspevku. Vyhlasovateľ súťaže žrebuje výhercov súťaže náhodným vygenerovaním čísla z celkového počtu účastníkov v súťaži alebo žrebuje priamo z mien účastníkov. Ak sa vyžrebovaný neozve do 12:00 nasledujúceho dňa, výhra sa presunie na náhradníka, ktorého vyžrebuje Vyhlasovateľ.

2.7. Výhry

Výhry do súťaže budú zaraďované priebežne. Konkrétna výhra a maximálna hodnota výhry bude vždy uvedená v príslušnom publikovanom súťažnom príspevku /nákupné poukážky, vecné dary, vstupenky atd../. Vyhlasovateľ neuhrádza súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry účastníkom súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade výhry o voľný vstup na podujatie, ak sa dané podujatie z rôznych dôvodov neuskutoční, výhru neprenášať do iného roka alebo na iné podujatie organizované Vyhlasovateľom.

2.8. Odovzdanie výhry

Na spôsobe odovzdania výhry sa Vyhlasovateľ súťaže dohodne s výhercom súťaže. Vyhlasovateľ súťaže výhry zasiela len v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že výhra bude výhercovi zasielaná Slovenskou poštou, udeje sa tak do 30 pracovných dní od vyžrebovania výhercu. 

2.9. Daňový režim

Vyhlasovateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V prípade výhry v zmysle § 8 ods. 10 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení oznámi Vyhlasovateľ výhercovi výšku nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výšku správne zdaniť. Vyhlasovateľ upozorňuje, že zdaneniu podliehajú len prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 € (§ 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení). Bremeno zaplatenia dane z príjmov vzniká výhercovi prevzatím výhry.  Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

 2.10. Ostatné ustanovenia

Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hry podľa tohto štatútu rozhoduje Vyhlasovateľ súťaže. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry zo súťaží nemožno vymáhať. Na výhru v súťaží nie je právny nárok.

 2.11. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi WebCreators (ďalej len: „Vyhlasovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na  www.hostcrators.sk.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Záväznosť 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnuté v tomto štatúte.  

3.2. Platnosť a účinnosť 

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania majiteľom WebCreators a účinnosť dňom jeho zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňa 31.12.2021.   

 

V Banskej Bystrici dňa 27. 08. 2021

Ľubomír Kováčik

konateľ  WebCreators.sk